Начална страницаЗа НасПоръчка на книгиПосоката на КъблеВръзкиВъпроси и Контакти
 
 
НАМАЗА  Е  СТЪЛБА  НА  РЕЛИГИЯТА
 

От Адем алейхисселям насам, във всяка религия имаше един вакит намаз.Събирайки на едно, всичките те станаха фарз за мюслиманите, вярващи на Мухаммед алейхисселям. Кланенето на намаз не е шарт(задължение) на имана.  Но да се вярва, че намаза е фарз, е шарт на имана. 

Намазът е стълба на религията. Този, който последователно, правилно и точно кланя намаз, е изградил религията и държи изправено сградата на ислямската вяра. А онези, които не кланят намаза, все едно че са съборили религията и сградата на исляма. Пейгамберът ни “саллаллахю алейхи ве селлем” заповяда: “Главата на религията ни е намазът”. Тъй както няма човек без глава, без намаз също няма религия.

Намазът в ислямската религия е първата задължителна обязаност след вярата (иман). Аллахю теаля, заповяда на своите кулове да се кланят за Него и за това направи намаза фарз. В Куран'ъ керим, повече сто айет-и керима е заповядано: Кланете намаз. В хадис-и шериф, е заповядано следното: “Аллахю теаля направи задължително кланенето намаза пет пъти на ден. Аллахю теаля обеща, че ще вкара в Дженета този, който разбрал значението и според условията кланя намаз пет пъти на ден.”

Намазът е най-значимото от всички задължителни молитви в религията ни. В един хадис-и шериф е повелено следното: "Този, който не кланя намаз, не може да получи нищо от Исляма". Пак в един хадис-и шериф е повелено: "Това, което разделя вярващия от невярващ е намазът". С други думи мюмина (вярващия) кланя намаз, а кяфира (невярващия) не кланя. А клеветниците (мунафък) кланят намаз от време на време. Мунафъците ги чака голямо тегло в Джехендема. Ресулюллах “саллаллахю алейхи ве селлем” повели: “Онези, които не кланят намаз, в Съдний ден, ще намерят Аллах теаля, в сърдито състояния.”

 
Дата на обновяване
14 Haziran 2024 Cuma
Всички материали в нашия сайт са подготвени да бъдат от полза на хората.
Всеки може да се възползва от тях както желае без да търси разрешение за това,
при условие да запази оригиналната им форма.
Направи Начална страница   |    Добави към Любими   |   Share Сподели
Брой посетители


Hosted by Ihlas Net